Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Savivaldos institucijos

DARBO  TARYBA  – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos el. pašto adresas – darbo.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Vigita Žemgulė
 • Renata Djakova
 • Birutė Šimkutė

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti. Įstaigos tarybos el. pašto adresas – istaigos.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Ingrida Butkienė – pirmininkė
 • Danutė Šikšnienė – narė
 • Diana Krasnopiorova – narė

 

ĮSTAIGOS TĖVŲ TARYBA

 • Pirmininkas – Andrius Repečka (“Šimtakojų” gr.) deleguotas į Įstaigos tarybą
 • Pavaduotoja – Dovilė Semaškienė (“Viščiukų” gr.)
 • Linas Jasaitis (“Pelėdžiukų” gr.)
 • Inga Zid (“Žuvyčių” gr.)
 • Audrius Kvajauskas (“Nykštukų” gr.)
 • Vladas Jakimavičius (“Smalsučių” gr.)
 • Arūnas Balčiūnas (“Varpelių” gr.)
 • Evaldas Misiūnas (“Boružėlių” gr.)
 • Monika Vismantė (“Bitučių” gr.)
 • Rokas Macijauskas (“Meškučių” gr.)

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • Pavaduotoja – logopedė Ingrida Kasputytė
 • Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
 • visuomenės sveikatos  specialistė Rima Jefimova

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2020 m.

 

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ atestacijos komisija:

 • Komisijos pirmininkė – Aida Gedrimienė, lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Komisijos nariai:
 • Ingrida Butkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
 • Ramunė Grubliauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vilma Vilkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
 • Vigita Žemgulė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų etikos komisija:

 • Pedagogų atstovai:
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Stancelienė
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Mačiulaitienė
 • Darbuotojų atstovė – auklėtojo (mokytojo) padėjėja Danutė Šikšnienė
 • Darbo tarybos atstovė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Djakova

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  krizių valdymo komanda:

 • pirmininkė – direktorė
 • pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 •  logopedė Ingrida Kasputytė
 •  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
 •  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
 •  visuomenės sveikatos specialistė Rima Jefimova
 •  direktoriaus pavaduotoja Jolanta Blaževičienė