Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Savivaldos institucijos

DARBO  TARYBA  – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos el. pašto adresas – darbo.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Sniežana Golceva
 • Raimonda Pipinienė
 • Giedrė Urbikaitė-Popova

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti. Įstaigos tarybos el. pašto adresas – istaigos.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Diana Krasnopiorova – pirmininkė
 • Akvilė Ilčenko – narė
 • Žydrė Martinkienė – narė
 • Danutė Šikšnienė – narė
 • Kristina Tydikaitė – narė
 • Andrius Repečka – tėvų tarybos atstovas

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 • Martynas Ambrazas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Daiva Aleksejevienė, visuomenės sveikatos  specialistė
 • Rima Jefimova, visuomenės sveikatos  specialistė
 • Ingrida Kasputytė, logopedė
 • Aušra Stancelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Raimonda Užpalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Živilė Vainoriutė, logopedė

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2023 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2020 m.

 

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ atestacijos komisija:

 • Komisijos pirmininkė – Violeta Urbonienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė
 • Komisijos nariai:
 • Ingrida Butkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Ineta Mačiulaitienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Žydrė Martinkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ „Gintarėlio“ skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų etikos komisija:

 • Pedagogų atstovai:
 •  Ineta Mačiulaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Lina Patkaukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aušra Stancelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Darbuotojų atstovė – auklėtojo (mokytojo) padėjėja Danutė Šikšnienė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  krizių valdymo komanda:

 • pirmininkė – Violeta Urbonienė, direktorė
 • pavaduotoja – Aida Gedrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • sekretorė – Ingrida Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Jolanta Blaževičienė, direktoriaus pavaduotoja
 • Rima Jefimova, visuomenės sveikatos specialistė
 • Ingrida Kasputytė, logopedė
 • Raimonda Užpalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja