Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Savivaldos institucijos

DARBO  TARYBA  – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos el. pašto adresas – darbo.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Giedrė Urbikaitė-Popova
 • Sniežana Golceva
 • Raimonda Pipinienė

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti. Įstaigos tarybos el. pašto adresas – istaigos.taryba@klaipedosgiliukas.lt

 • Diana Krasnopiorova – pirmininkė
 • Kristina Tydikaitė – narė
 • Akvilė Ilčenko – narė
 • Danutė Šikšnienė – narė
 • Andrius Repečka – tėvų tarybos atstovas

 

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
 • priešmokyklinio ugdymo mokytojas Martynas Ambrazas
 • visuomenės sveikatos  specialistė Rima Jefimova
 • visuomenės sveikatos  specialistė Daiva Aleksejevienė
 • logopedė Ingrida Kasputytė
 • logopedė Odeta Žutautaitė

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2020 m.

 

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ atestacijos komisija:

 • Komisijos pirmininkė – Aida Gedrimienė, lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Komisijos nariai:
 • Ingrida Butkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Ramunė Grubliauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Vilma Vilkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų etikos komisija:

 • Pedagogų atstovai:
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Stancelienė
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Patkaukienė
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Mačiulaitienė
 • Darbuotojų atstovė – auklėtojo (mokytojo) padėjėja Danutė Šikšnienė

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“  krizių valdymo komanda:

 • pirmininkė – direktorė
 • pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 •  logopedė Ingrida Kasputytė
 •  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
 •  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
 •  visuomenės sveikatos specialistė Rima Jefimova
 •  direktoriaus pavaduotoja Jolanta Blaževičienė