Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Savivaldos institucijos

DARBO  TARYBA  – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

 • Vigita Reikertienė
 • Renata Djakova
 • Birutė Šimkutė

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

 • Ingrida Butkienė – pirmininkė
 • Gražina Jonauskienė – sekretorė
 • Danutė Dolguševa – narė
 • Diana Krasnopiorova – narė

 

ĮSTAIGOS TĖVŲ TARYBA

 • Pirmininkė – Robertina Janušauskienė
 • Pavaduotojas – Linas Jasaitis
 • Inga Zid (“Žuvyčių” gr.)
 • Inga Adomaitienė (“Nykštukų” gr.)
 • Alvita Skarienė (“Smalsučių” gr.)
 • Andrius Repečka (“Šimtakojų” gr.)
 • Jurgita Suzdaleva (“Pelėdžiukų” gr.)
 • Arūnas Balčiūnas (“Varpelių” gr.)

 

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
 • Pavaduotoja – logopedė Ingrida Kasputytė
 • Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė

Nariai:

 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
 • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
 • visuomenės sveikatos  specialistė Rima Jefimova

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2020 m.

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Klaipėdos lopįelio-darželiuo “Giliukas” atestacijos komisija:

 • Komisijos pirmininkė – Aida Gedrimienė, lopšelio-darželio “Giliukas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

 • Vilma Vilkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
 • Lina Patkaukienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
 • Ramunė Grubliauskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė