Meniu Uždaryti

Istorija

Misija – siekti ugdymo programų įvairovės, užtikrinti socialinį vaikų saugumą, gerinti jų sveikatą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, gerinti įstaigos ugdymo ir darbo sąlygas, tobulinti įstaigos veiklos, ugdymo ir paslaugų kokybę.

Vizija – moderni, šiuolaikiška, aukšto lygio vaikų ugdymo ir sveikatos stiprinimo ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje visi laimingi.

Mokyklos filosofija – „Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas“ (Šatrijos Ragana).

 

Lopšelio-darželio „Giliukas“ istorija

Lopšelis-darželis „Giliukas“ buvo įkurtas  1974 metais po didelės vėtros padarinių išvarčius medžius, palikus šioje vietoje tik dykynę. Statybininkai labai greitai pastatė darželį, vėlų rudenį jau suklego vaikai, užvirė gyvenimas. Tuomet 53-me, lopšelyje-darželyje vedėja Antanina Venckūnienė su dideliu būriu ugdytinių ir gausia darbuotojų komanda pradėjo darbą naujame pastate. Ji vadovavo įstaigai iki 1986 m. Nuo 1986 m. spalio 1 d. iki 2019 m. įstaigos vadove dirbo direktorė  Marytė Savickienė. 2019 m. gegužės mėnesį įstaigai pradėjo vadovauti direktorė Laura Vaitkienė, kuri dirbo iki 2022 m. rugsėjo mėnesio. Šiuo metu įstaigai (nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.) vadovauja direktorė Violeta Urbonienė.

„Giliuko“ gyvavimo metai pilni sudėtingų pokyčių ir įvykių. Įkurtas kaip specialusis darželis buvo skirtas vaikams su silpnomis ir aprimstančiomis tuberkuliozės formomis. Jį lankė 280 vaikų veikė 12 grupių. Visos grupės buvo savaitinės. Vaikai įstaigoje pasilikdavo nuo pirmadienio iki penktadienio. Miegodavo visi vaikai su retomis išimtimis. Tėvai už darželį nemokėjo. Kaip tuberkuliozinė įstaiga, buvo išlaikoma valstybės.

Po 10 metų – 1984 m. reorganizuotas. Įstaigos pavadinime dingta žodis „specialusis“ ir atsiranda žodis – „sanatorinis“. Padalinamas korpusais, A korpusą skiriant vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis, įvedamas tėvų mokestis. B korpusas išlieka vaikams su silpnomis ir aprimstančiomis tuberkuliozės formomis. Teko uždaryti dvi grupes ir įrengti medicinos kabinetus A korpuse  bei antrą salę B korpuse, nes korpusai turėjo būti izoliuoti, įkurta ir 10 metų įstaigoje veikė I-ma klasė (B korpuse), priklausiusi S. Dacho mokyklai. Tai buvo labai patogu tėveliams, mokytoja dirbo nusipelniusi pedagogė Eugenija Banienė. Į mokyklą išleido 10 pirmokėlių  laidų į antrą klasę.

Nuo 1993 m. birželio 1 d. 53-čiasis vaikų lopšelis darželis vadinasi „Giliuku“ .

1994 m. įstaiga vėl reorganizuojama – skiriama tik vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Korpusai sujungiami. A korpuso salė tampa – kūno kultūros sale, B korpuso – muzikos sale. Lietuvoje prasidėjo emigracija, demografinės problemos, pradėjo mažėti ikimokyklines įstaigą lankančių vaikų skaičius. Nenuleidome rankų ruošėme skelbimus, nešiojome po daugiabučius, dėjome į pašto dėžute, rašėme straipsnius į miesto dienraščius, populiarinome Giliuko vardą. Ieškojome rėmėjų užsienyje, mums padėjo vokiečiai. Per Sandoros organizaciją gaudavome labdaros vaikams: patalynės, žaislų, rūbelių, vitaminų. Tuo metu tai buvo aktualu. Visko trūko.

2004 m. decentralizavus mieste buhalterinį centrą, kūrėme savo įstaigoje buhalteriją. Atsirado pirmasis banko padovanotas senas  kompiuteris. Tapome savarankiški, taupydami ir racionaliai panaudodami kiekvieną litą, galėjome iš sutaupytų lėšų gerinti įstaigos materialinę bazę, metų gale išmokėti darbuotojams Kalėdines premijas. Nuo 2014 m. įvyko buhalterijų centralizacija.

Baisiausia Giliuko diena 2007 m. rugpjūčio 10 d., vandalų sukeltas gaisras suniokojo darželio patalpas ir  turtą. Prasidėjo remontas itin sunkiomis sąlygomis. Valėme degėsius, tampėme baldus, nešiojome daiktus.  Negailėjome nei jėgų nei sveikatos, mus palaikė  nušvitusi viltis vėl dirbti, stengtis, aukotis.

2008 m. vasario 6 d. į švytintį, atjaunėjusį, dažais dar kvepiantį darželį sugrįžo vaikai. Gražiame, renovuotame pastate ir erdviame kieme, su puikiais lauko žaidimų įrengimais, klega  vaikučiai. Teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, maitinimo paslaugos 190 vaikų: ankstyvojo amžiaus – 30, ikimokyklinio – 120, priešmokyklinio – 40. Įstaigos vaikai dalyvauja Europos sąjungos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje ir programoje „Pienas vaikams“. Pedagogai teikia pedagoginę, socialinę pagalbą vaikui, šeimai. Nuolat teikiama specialioji logopedo pagalba.

Puikiai įrengtas medicininiu procedūrų kabinetų kompleksas, kad vaikai čia sustiprintų savo sveikatą – tėvams nereikia jų vesti į polikliniką. Tuo tėvai yra labai patenkinti. Džiaugiamės įsigytais naujais medicininiais aparatais, puikiai dirbančiu medicininiu personalu, naujomis edukacinės patalpos saugiam eismui mokyti, darbui su interaktyvia lenta, naujai įrengtu ugdymo(si) kabinetu su interaktyviomis grindimis.  2015-01-19 suteikiama įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija Nr. 3671. Tačiau nuo 2015-09-01 mažinami medikų etatai. Nebedirba gydytojas, bendrosios praktikos slaugytoja. Paliekamas 1 etatas masažuotojo-bendrosios praktikos slaugytojo.

Papildomo ugdymo metu vaikai mokomi vokiečių kalbos, sportuoja krepšinio ir karate treniruotėse, meno ugdomi teatro studijoje ir šokio užsiėmimuose, neformaliojo ugdymo veiklose mokomi sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir dailiojo piešimo.

2022 m. rugsėjo mėnesį įstaiga reorganizuojama, prijungiamas Klaipėdos darželis “Gintarėlis”. Įstaigoje atsiranda “Gintarėlio” skyrius.

Daugiau kaip 49 metai lopšeliui-darželiui „Giliukas“ – tai  49 rugsėjai su būriu nedrąsių mažylių, žiemų, pavasarių ir vasarų – atsakingo, kruopštaus, kupino ieškojimų, sėkmių ir kartais nesėkmių darbo. Tai 49  gegužiai su išleistuvių dainomis, šokiais, gėlėmis, juoku  ir išsiskyrimo ašaromis. Tai didelis tarpas žmonių gyvenimo, atiduoto be galo prasmingam darbui – sėkmingam vaikų ugdymui ir jų sveikatos stiprinimui. Pedagogo  gyvenimas – begalinis aukojimasis dėl kitų.