Menu Close

Vykdomos programos

Vykdomos programos:

  • Lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
  • Kalbos ugdymo veiklos programa (parengta logopedo).
Neformaliojo vaikų švietimo:
  1. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa;
  2. Kūno kultūros programa;
  3. Meninio ugdymo programa “Kurdamas auginu save”;
  4. Stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa “Pažinimo kelias”.

 

Tarptautinė programa “Zipio draugai“;

 

Dalyvaujame Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos  mokymo projekte ir įgyvendiname programą “Vokiečių kalba su Hans Hase“ su  priešmokyklinių grupių vaikais.